لیست دوره های با کلاس آنلاین

مدرس : استاد ضیافتی

20 جلسه

تقویم : اعلام می شود
زمان برگزاری : اعلام می شود

مدرس : استاد سلطانی

60 جلسه

تقویم : پنج شنبه ها
زمان برگزاری : 18 تا 19

مدرس : استاد صدیقی

60 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 20 تا 21

مدرس : استاد طاهری

60 جلسه

تقویم : یک شنبه ها
زمان برگزاری : 20 تا 21

مدرس : استاد یکتا

60 جلسه

تقویم : شنبه ها
زمان برگزاری : 21 تا 22

مدرس : استاد شکفته

30 - 40 جلسه

تقویم : شنبه ها
زمان برگزاری : 20 تا 21
در حال لود شدن ...