لیست دوره های با کلاس آنلاین

مدرس : استاد قربان زاده

70 - 80 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 15 تا 19

مدرس : استاد غلامی

70 - 80 جلسه

تقویم : چهار شنبه ها
زمان برگزاری : 18 تا 22

مدرس : استاد مصری

35 جلسه

تقویم : 18 تا 20
زمان برگزاری : شنبه ها

مدرس : استاد صدیقی

70 - 80 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 23
در حال لود شدن ...