لیست دوره های با کلاس آنلاین

مدرس : استاد شکفته

30 - 40 جلسه

تقویم : شنبه ها
زمان برگزاری : 20 تا 21

مدرس : استاد کلاه چیان

30 - 40 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 20

مدرس : استاد لاجوردی

30 - 40 جلسه

تقویم : چهار شنبه ها
زمان برگزاری : 16 تا 18

مدرس : استاد میلاد غدیرزاده

تقویم :
زمان برگزاری :

مدرس : استاد نقاشان

30 - 40 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 20

مدرس : استاد میلاد غدیرزاده

تقویم :
زمان برگزاری :
در حال لود شدن ...