کلاس سالیانه علوم و فنون کنکور دکتر سرسالاری

مدرس : استاد

70

تقویم :
زمان برگزاری :

مدرس : استاد شکفته

70

تقویم : یک شنبه ها
زمان برگزاری : 21 الی 23

مدرس : استاد

70 - 80 جلسه

تقویم : یک شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 23

مدرس : استاد طاهری

70 - 80 جلسه

تقویم : یک شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 23

مدرس : استاد صدیقی

70 - 80 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 23

مدرس : استاد مداح

70 - 80 جلسه

تقویم : سه شنبه ها
زمان برگزاری : 20 تا 23

مدرس : استاد مصری

35 جلسه

تقویم : 18 تا 20
زمان برگزاری : شنبه ها

مدرس : استاد میلاد غدیرزاده

6 جلسه

تقویم : ضبط شده
زمان برگزاری : برگزار شده

مدرس : استاد میلاد غدیرزاده

تقویم :
زمان برگزاری :

مدرس : استاد صدیقی

60 تا 70 جلسه

تقویم : شنبه ها
زمان برگزاری : 18 الی 45 : 20