تدریس کامل حسابان 2 (ویژه امتحانات نهایی)

placeholder - باکلاس آنلاین
نوع دوره

آفلاین

history - باکلاس آنلاین

زمان

13 ساعت

download - باکلاس آنلاین

روش دریافت

تماشا

open book - باکلاس آنلاین

سطح دوره

حرفه ای

sticky notes - باکلاس آنلاین

تعداد جلسات

15

customer service 2 - باکلاس آنلاین

پشتیبانی

05137607440

traffic light - باکلاس آنلاین

پیش نیاز

ندارد

memory card 1 - باکلاس آنلاین

حجم

2 گیگابایت

achievement - باکلاس آنلاین

تحصیلات

کارشناسی

معرفی دوره
JBN08496 copy 1 1 - باکلاس آنلاین

مدرس ریاضی

استاد مسعود سیدی

500,000 تومان

جلسه مقدماتی

جلسه صفر سالیانه حسابات 2

(توصیحات ابتدایی)

جلسه اول

جلسه 1 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 1 انتقال)

جلسه دوم

جلسه 2 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 1 انتقال)

جلسه سوم

جلسه 3 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 1 انتقال)

جلسه چهارم

جلسه 4 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 1 چند جمله ای)

جلسه پنجم

جلسه 5 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 1 قسمت 5 یکنوایی)

جلسه ششم

جلسه 6 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 1 قسمت 6 تقسیم یک)

جلسه هفتم

جلسه 7 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 1 قسمت 7 تقسیم دو)

جلسه هشتم

جلسه 8 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 2 قسمت 1 سینوس و کسینوس)

جلسه نهم

جلسه 9 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 2 قسمت 2 تانژانت)

جلسه دهم

جلسه 10 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 2 قسمت 3 معادلات مثلثاتی)

جلسه یازدهم

جلسه 11 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 2 قسمت 4 معادلات مثلثاتی 2)

جلسه دوازدهم

جلسه 12 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 2 قسمت 5 معادلات مثلثاتی 3)

جلسه سیزدهم

 حسابات 2 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 3 قسمت 1 حدود نامتناهی 1)

جلسه چهاردهم

جلسه 14 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 3 قسمت 2 حدود نامتناهی 2)

جلسه پانزدهم

جلسه 15 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 3 قسمت 3 مجانب قائم)

جلسه شانزدهم

جلسه 16 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 3 قسمت 4 حد در بی نهایت)

جلسه هفدهم

جلسه 17 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 3 قسمت 5 مجانب افقی)

جلسه هجدهم

جلسه 18 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 3 قسمت 6 نوشتن مفهوم حد)

جلسه نوزدهم

جلسه 19 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 1 شیب و مماس)

جلسه بیستم

جلسه 20 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 2 تعریف مشتق)

جلسه بیست و یکم

جلسه 21 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 3 مشتق پذیری و پیوست)

جلسه بیست و دوم

جلسه 22 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 4 مشتق ناپذیری)

جلسه بیست و سوم

جلسه 23 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 5 مشتق ناپذیری)

جلسه بیست و چهارم

جلسه 24 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 6 تابع مشتق)

جلسه بیست و پنجم

جلسه 25 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 6 تابع مشتق)

جلسه بیست و ششم

جلسه 26 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 8 فرمولهای مشتق)

جلسه بیست و هفتم

جلسه 27 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 9 مثلث های مشتق)

جلسه بیست و هشتم

جلسه 28 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 10 تابع مرکب و دوم)

جلسه بیست و نهم

جلسه 29 سالیانه ریاضی حسابات 2

 (فصل 4 قسمت 11 تمارین مانده)

جلسه سی

جلسه 30 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 12 آهنگ تغییر یک)

جلسه سی و یکم

جلسه 31 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 13 آهنگ تغییر دو)

جلسه سی و دوم

جلسه 32 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 1 صعودی و نزولی)

جلسه سی و سوم
جلسه 33 سالیانه ریاضی حسابات 2 (فصل 5 قسمت 2 نقطه بحرانی)
جلسه سی و چهارم

جلسه 34 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 3 اکسترمم نسبی و مطلق با نمودار)

جلسه سی و پنجم

جلسه 35 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 4 قسمت 5 یافتم اکسترمم مطلق)

جلسه سی و ششم

جلسه 36 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 5 یافتن اکسترمم نسبی)

جلسه سی و هفتم

جلسه 37 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 6 قضیه فرمان)

جلسه سی و هشتم

جلسه 38 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 7 بهینه سازی)

جلسه سی و نهم

جلسه 39 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 8 جهت تقعر)

جلسه چهل

جلسه 40 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 9 نقطه عطف)

جلسه چهل و یکم

جلسه 41 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 10 رسم نمودرار 01)

جلسه چهل و دوم

جلسه 42 سالیانه ریاضی حسابات 2

(فصل 5 قسمت 11 رسم نمودار 2)