دوره دینامیت استاد غدیرزاده (آموزش جامع شیمی دهم)

placeholder - باکلاس آنلاین
نوع دوره

آفلاین

history - باکلاس آنلاین

زمان

13 ساعت

download - باکلاس آنلاین

روش دریافت

تماشا

open book - باکلاس آنلاین

سطح دوره

حرفه ای

sticky notes - باکلاس آنلاین

تعداد جلسات

11

customer service 2 - باکلاس آنلاین

پشتیبانی

05137607440

traffic light - باکلاس آنلاین

پیش نیاز

ندارد

memory card 1 - باکلاس آنلاین

حجم

2 گیگابایت

achievement - باکلاس آنلاین

تحصیلات

کارشناسی

معرفی دوره
جلسه اول

جلسه اول دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

روند تشکیل ستاره ها و کهکشان – ذرات ریز اتمی 

جلسه دوم

جلسه دوم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

ایزوتوپ و جرم اتمی میانگین – جدول دوره ای  

جلسه سوم

جلسه سوم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

انواع تبدیلات

جلسه چهارم

جلسه چهارم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

طیف نشری خطی – امواج الکترومغناطیسی 

جلسه پنجم

جلسه پنجم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

ترکیبات یونی و مولکولی 

جلسه ششم

جلسه ششم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

هوا کره و گاز های هوا کره

جلسه هفتم

جلسه هفتم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

موازنه و واکنش های شیمیایی

جلسه هشتم

جلسه هشتم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

اثر گلخانه ای و اوزون و شیمی سبز

جلسه نهم

جلسه نهم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

قوانین گاز ها و استوکیومتری واکنش  

جلسه دهم

جلسه دهم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

فصل سوم دهم همراهان ناپیدای آب و غلظت محلول ها

جلسه یازدهم

جلسه یازدهم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

انحلال پزیری و مولکول قطبی یا ناقطبی نیرو های بین مولکولی و ردپای آب 

- باکلاس آنلاین

مدرس شیمی

استاد میلاد غدیرزاده

687,000 تومان

معرفی دوره
جلسه اول

جلسه اول دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

روند تشکیل ستاره ها و کهکشان – ذرات ریز اتمی 

جلسه دوم

جلسه دوم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

ایزوتوپ و جرم اتمی میانگین – جدول دوره ای  

جلسه سوم

جلسه سوم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

انواع تبدیلات

جلسه چهارم

جلسه چهارم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

طیف نشری خطی – امواج الکترومغناطیسی 

جلسه پنجم

جلسه پنجم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

ترکیبات یونی و مولکولی 

جلسه ششم

جلسه ششم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

هوا کره و گاز های هوا کره

جلسه هفتم

جلسه هفتم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

موازنه و واکنش های شیمیایی

جلسه هشتم

جلسه هشتم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

اثر گلخانه ای و اوزون و شیمی سبز

جلسه نهم

جلسه نهم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

قوانین گاز ها و استوکیومتری واکنش  

جلسه دهم

جلسه دهم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

فصل سوم دهم همراهان ناپیدای آب و غلظت محلول ها

جلسه یازدهم

جلسه یازدهم دینامیت دهم (آموزش صفر تا صد شیمی دهم)

انحلال پزیری و مولکول قطبی یا ناقطبی نیرو های بین مولکولی و ردپای آب