دوره دهم استاد میلاد غدیرزاده

placeholder - باکلاس آنلاین
نوع دوره

آفلاین

history - باکلاس آنلاین

زمان

13 ساعت

download - باکلاس آنلاین

روش دریافت

تماشا

open book - باکلاس آنلاین

سطح دوره

حرفه ای

sticky notes - باکلاس آنلاین

تعداد جلسات

9

customer service 2 - باکلاس آنلاین

پشتیبانی

05137607440

traffic light - باکلاس آنلاین

پیش نیاز

ندارد

memory card 1 - باکلاس آنلاین

حجم

2 گیگابایت

achievement - باکلاس آنلاین

تحصیلات

کارشناسی

معرفی دوره
جلسه اول

جلسه اول خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل یک دهم

جلسه دوم

جلسه دوم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم فصل یک دهم

جلسه سوم

جلسه سوم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل دو دهم

جلسه چهارم

جلسه چهارم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم فصل دو دهم

جلسه پنجم

جلسه پنجم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل سوم دهم

جلسه ششم

جلسه ششم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم  فصل سوم دهم

جلسه هفتم

جلسه هفتم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل یک دهم

جلسه هشتم

جلسه هشتم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل دو دهم

جلسه نهم

جلسه نهم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل سه دهم

- باکلاس آنلاین

مدرس شیمی

استاد میلاد غدیرزاده

259,000 تومان

معرفی دوره
جلسه اول

جلسه اول خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل یک دهم

جلسه دوم

جلسه دوم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم فصل یک دهم

جلسه سوم

جلسه سوم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل دو دهم

جلسه چهارم

جلسه چهارم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم فصل دو دهم

جلسه پنجم

جلسه پنجم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل سوم دهم

جلسه ششم

جلسه ششم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم  فصل سوم دهم

جلسه هفتم

جلسه هفتم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل یک دهم

جلسه هشتم

جلسه هشتم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل دو دهم

جلسه نهم

جلسه نهم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل سه دهم

جلسه اول

جلسه اول خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل یک دهم

جلسه دوم

جلسه دوم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم فصل یک دهم

جلسه سوم

جلسه سوم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل دو دهم

جلسه چهارم

جلسه چهارم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم فصل دو دهم

جلسه پنجم

جلسه پنجم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت اول فصل سوم دهم

جلسه ششم

جلسه ششم خط به خط کتاب درسی دهم.

قسمت دوم  فصل سوم دهم

جلسه هفتم

جلسه هفتم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل یک دهم

جلسه هشتم

جلسه هشتم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل دو دهم

جلسه نهم

جلسه نهم بررسی گزاره های درست و نادرست فصل سه دهم