سابقه تجصیلی کنکور
اخبار

سهم سوابق در کنکور باید بیش از ۶۰ درصد باشد

سهم سوابق در کنکور باید بیش از ۶۰ درصد باشد/ در ۴ سال اخیر هیچ...