محاسبه BMR یا متابولیسم پایه
اطلاعات عمومی

محاسبه BMR یا متابولیسم پایه

محاسبه BMR یا متابولیسم پایه اگر فردی تمام روز را در تخت بگذراند و هیچ...