دکتر زهره باقر زاده

دکتر زهره باقر زاده

مشاوره تحصیلی

…………………..

دبیر رسمی آموزش پرورش ناحیه ۳

  رتبه دو رقمی کنکور سراسری

دکتری برنامه ریزی درسی

نفر اول کشور در جشنواره دکتر شریعتمداری

نفر اول کشور در جشنواره فرهیختگان