8 - باکلاس آنلاین

محمدرضا نخعی

دبیر هندسه و گسسته

…………………..

دکتری ریاضی(گرایش هارمونیک) دانشگاه فردوسی

27 سال سابقه تدریس

مدرس مراکز سمپاد و مدارس برتر و آموزشگاه های مشهد

سرگروه ریاضی ناحیه 4

مدرس دوره های ضمن خدمت برای همکاران ریاضی

برگزاری چندین دوره همایش های ریاضی استانی برای همکاران

عضو شورای اعتبار سنجی کتب درسی وزارت

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!

نخعی - باکلاس آنلاین