17 - باکلاس آنلاین

راحله کریمی

دبیر زبان انگلیسی

——————————————

بازنشسته آموزش و پرورش

مولف انتشارات بین المللی گاج

عضو انجمن ملی نخبگان

معلم نمونه ناحیه 1 مشهد

مدرس آموزشگاه های برتر مشهد

رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!

کریمی - باکلاس آنلاین